Przegląd budowlany

Dla naszych klientów wykonujemy przeglądy budowlane. Warszawa i okolice stanowią największy region naszych działań. Jednakże przeglądy techniczne budynków kierujemy do właścicieli i zarządców w całej Polsce. Przeglądy techniczne budynków wykonujemy na podstawie Ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z art. 62 przeprowadzamy kontrole :

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego (przegląd budowlany podstawowy):

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  •  instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat  (przegląd budowlany rozszerzony), polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, (przegląd budowlany podstawowy dwa razy w roku)co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2;

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;

Szczegółowy zakres kontroli obiektów budowlanych zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Kontakt: tel.: 608 655 654, mail: biuro@psbe.pl